Vejledning mentorordning og flygtninge på højskole

Vejledning

Vejledning med fokus på den personlige udfordring og udvikling er en hjælp til at afklare, hvordan du vælger mellem dine muligheder inden for uddannelse men også i livet i det hele taget.

Vejledningen vil være;

– differentieret
– ligeværdig og under anvendelse af aktiv lytning
– åben og ærlig dialog
– feedback og nutidig faglig samt samfundsmæssig indsigt

Vi arbejder målrettet på, at vejledningen kan gennemføres med den/de to lærere, du ønsker og via en indledende samtale og en opfølgende samtale under eller i slutningen af perioden hos os.

Musik og Teaterhøjskolen er et unikt forum for personlig og relevant vejledning, hvor du får tid til at reflektere over din fremtid, og hvor der er fokus på, hvad du har af udfordringer og ønsker af udvikling, samtidig med at du får sparringspartnere i en professionel rådgivning og studievejledning.

Vejlederen sidder ikke inde med alle svar, men med en masse kvalificerede spørgsmål, der kan hjælpe dig til en større værdiafklaring, før du træffer dit uddannelsesvalg.

Har du brug for vejledning her og nu, så kom videre her.

Her er link til www.ug.dk

 

Mentorordning

Mentorordningen er for unge mellem 17 1/2 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Mentoren er din personlige vejleder og sparringspartner, der støtter og vejleder dig med at opnå de mål, der er opstillet i den uddannelsesplan, du som mentorelev har udfærdiget med din UU-vejleder.

Når du er optaget på skolen som mentorelev, skal du i fællesskab med din mentor udarbejde en skriftlig aftale for dit forløb på skolen. Aftalen skal blandt andet indeholde, hvordan dit ophold på skolen skal forløbe, og hvilke uddannelsesmuligheder du har bagefter. Derudover skal aftalen beskrive omfanget af kontakten mellem dig og mentor.

Mentor vil sørge for at denne kontakt opretholdes og også tage initiativ til, at der løbende følges op på planen.

Som mentorelev på højskolen deltager du på lige fod med alle andre elever i skolens skema og hverdag.  At deltage i et højskolefællesskab er for alle elever et fantastisk grundlag for udvikling og afklaring. Derfor er højskolen en god base for senere at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Musik og Teaterhøjskolen har p.t. tre mentorer, der alle har gennemgået FFD’s mentorkursus.

Flygtninge på højskole – Integrationsprogrammet

Flygtninge på Højskole – en højskolepædagogisk erhvervsrettet praksis.

På Musik og Teaterhøjskolen har vi et ønske om at yde vores bidrag til, at unge med flygtningebaggrund får et så vellykket integrationsforløb som muligt.

Et højskoleophold for jobparate flygtninge skal ifølge integrationslovens § 24 indeholde følgende:

– Den enkelte skal være mellem 18 – 29 år.

– I højskoleopholdet skal indgå sprogundervisning og et erhvervsrettet forløb, som skal udgøre mindst en tredjedel af den samlede undervisning.

– Tilbuddet gives i henhold til højskolelovens bestemmelser.

– Den enkelte skal, i forlængelse af højskolens eksisterende forpligtelse på vejledningsområdet, modtage individuel erhvervs- og uddannelsesvejledning.

Sprogundervisning:

Vore elever med flygtningebaggrund vil følge danskundervisningen på den lokale sprogskole (AOF). Undervisningen finder oftest sted i aftentimerne.

Erhvervsrettet undervisning:

Erhvervsrettet undervisning på Musik og Teaterhøjskolen handler først og fremmest om at bibringe en indsigt i det danske samfund og kultur, som kan forbedre den enkelte elevs beskæftigelsesmuligheder og fulde integration i samfundet.

Den erhvervsrettede undervisning afholdes på højskolen og indeholder bl.a. også virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesinstitutioner.

Integration, inklusion og trivsel:

For at sikre, at vore elever med flygtningebaggrund bliver og føler sig ligestillede med højskolens øvrige elever, er vi fra højskolens side meget bevidste om netop kun at opfylde lovens minimums krav til danskundervisning og erhvervsrettet forløb. Dette betyder, at eleverne med flygtningebaggrund deltager i undervisningen i både linje- og valgfag på lige fod med den øvrige elevflok, og af samme grund opnår en status som ’almindelige højskoleelever’ frem for ’elever med flygtningebaggrund’. Vi fra højskolens side er overbeviste om, at netop deltagelse i undervisning og samvær på lige fod med skolens øvrige elever er de helt afgørende faktorer for vellykket integration, inklusion og trivsel.

Kontaktperson:

Højskolens viceforstander vil under hele opholdet være kontaktperson for eleverne med flygtningebaggrund. Ugentlige møder og/ eller ad hoc-møder mellem viceforstander og elev vil skabe tryghed og sikre en god kontakt og at spørgsmål bliver besvaret. Under hele forløbet vil viceforstanderen være i løbende kontakt med sagsbehandlere, integrationskonsulenter, erhvervsrådgivere og mentorer. Når det skønnes nødvendigt vil elevens kommunale sagsbehandler, jobkonsulent, mentor o.l. deltage i ovennævnte møder, ligesom tilrettelæggeren af og underviseren i det erhvervsrettede forløb med stor sandsynlighed også vil være mødedeltager.

PDF-FILER

Du kan se og downloade vedtægter og undervisningsplan.

 

Blandede billeder

Herunder et par billeder fra højskolen. Se meget mere på SoMe.